Tổ Tiếng anh -Nhạc - Họa

 • Đoàn Thị Phương Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   nguyenthanhtuan183@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tiếng Anh

 • Ngô Thị Kim Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   ngocuong82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Họa

 • Đỗ Thị Thanh Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   dothithanhnhi88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy tiếng anh

 • Võ Thị Hồng Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   baothy.hongphuc9@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy tiếng anh.

 • Phan Nguyên Trọng Khiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   trongkhiem1977@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy tiếng Anh