Tổ Sử - Địa - GDCD

 • Tô Thị Hoàng Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   hoangyendtd2222@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Địa- CN

 • Ngô Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   kimliendtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sử - GDCD

 • Phạm Ngọc Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   phamtruc0903@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Địa- Sinh

 • Lê Cư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   lecudtd68@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Địa

 • Đỗ Văn Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   vanlucdtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Lịch Sử