Ban giám hiệu

 • Nguyễn Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02573 876412
  • Email:
   ngbichdtd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sử

 • Nguyễn Phi Phùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02573 876412
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Hóa