PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ SÔNG CẦU

TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  48   /KH-ĐTĐ

    Xuân Thọ I, ngày 14  tháng 8 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện đề án sắp xếp, củng cố mạng lưới giáo dục để xây dựng và giữ vững trường học đạt chuẩn Quốc gia năm học  2017 – 2028

Thực hiện công văn số 144/KH-UBND ngày 26/7/2017 của UBND Thị xã Sông Cầu “kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp, củng cố mạng lưới giáo dục để xây dựng và giữ vững trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017 – 2021”. Trường THCS Đoàn Thị Điểm đề ra kế hoạch  giữ vững trường học đạt chuẩn Quốc gia năm học  2017 – 2028

  1. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU:

Nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch  số 144/KH-UBND ngày 26/7/2017 của UBND Thị xã Sông Cầu “kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp, củng cố mạng lưới giáo dục để xây dựng và giữ vững trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017 – 2021” để tổ chức triển khai thực hiện trong năm học 2017-2018.

  1. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  NĂM HỌC 2017-2018
  1. Chỉ tiêu về huy động, phổ cập:

-THCS: tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi vào học các lớp bậc THCS đạt  100%

2. Các chỉ tiêu phân bố mạng lưới:

- Cấp THCS: tiếp tục  duy trì trường THCS (15 lớp)

3. Chỉ tiêu về trường học đạt chuẩn Quốc gia và lộ trình thực hiện:

Tiếp tục giữ vững trường THCS Đoàn Thị Điểm  đạt chuẩn Quốc gia.

  1.  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI  PHÁP CHỦ YẾU:
  1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục:
  • Chi uỷ và BGH trường  tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung công văn số 500  CV/TU ngày 26/5/2017 của Thị uỷ, nghị quyết số 01/2017/NQHĐND ngày 8/5/2017 của Hội đồng nhân dân Thị xã Sông Cầu và kế hoạch  số 144/KHUBND ngày 26/7/2017 của UBND Thị xã Sông Cầu về việc “kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp, củng cố mạng lưới giáo dục để xây dựng và giữ vững trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017 – 2021” và nội dung kế hoạch này vào kế hoạch năm học 2017-2018 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu đề ra.
  • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và công đồng xã hội tạo sự đồng thuận đối với việc sắp xếp củng cố mạng lưới giáo dục.
  1. Củng cố , sắp xếp lại mạng lưới  trường, lớp học:

Thực hiện việc củng cố, sắp xếp trường lớp đảm bảo số lượng học sinh trên lớp theo kết quả duyệt biên chế của Phòng giáo dục vào đầu năm học .

  1. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học:

Nhà trường tiếp tục sử dụng học phí để  tăng cường  cơ sở vật chất trường học nhằm duy trì  trường đạt chuẩn Quốc gia.

  1. Đảm bảo số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ CBQL giáo dục, giáo viên, nhân viên:

- Sắp xếp đội ngũ CB-GV-NV theo chức danh nghề nghiệp viên chức gắn với vị trí việc làm.

- Tham mưu phòng giáo dục bổ sung những vị trí việc làm còn thiếu.

5. Thực hiện công tác điều tra phổ cập, huy động  học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục:

- Thực hiện tốt công tác PCGD mầm non và phổ thông; tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao tỷ lệ học sinh khá, giỏi thực chất, giảm số lượng học  sinh yếu, lưu ban dẫn đến chán học và bỏ học giữa chừng.

- Nhà trường tập trung đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.  Tăng cường kỷ cương , nề nếp, thường xuyên thực hiện công tác KĐCL, kiểm tra chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

6. Đẩy mạnh xã hội hoá và tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục:

Nhà trường tích cực tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã và phối hợp với các đoàn thể trong việc giáo dục học sinh, chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện xã hội hoá giáo dục từ việc huy động học sinh ra lớp, hỗ trợ đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học.

 

                                                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Phi Phùng